Göte

Göte och Linnéa Öhrskogs Stipendiefond

Göte Öhrskog (1916 - 2006), en av Sveriges möbelprofiler under 50-, 60 och 70-talet, donerade 5 miljoner kronor till en stipendiefond i september 1994.

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse förvaltar stipendiefonden och skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum Nässjö. Personer med småländsk anknytning skall prioriteras.

Stipendium kan sökas för resekostnader och merkostnader kopplat till praktik. Ansökningar gällande NFK för Produktutveckling med möbeldesign alternativt LIA med examensarbete för YH produktionsteknik trä, möbler och inredning skall kompletteras med ett studieintyg över godkända kurser. 

Övriga stipendieansökningar skall gälla en idé eller tanke som ligger framåt i tiden och är kopplat till utbildningen. Det går inte att ansöka för kostnader i efterhand för redan utlagd kostnad. Övriga stipendium kan till exempel gälla:

- Enskild ansökan för övrig praktik.
- Enskild ansökan för projekt som är kopplat till utbildningen
- Gemensamma ansökningar för hela klasser

STIPENDIEANSÖKAN

Du som är student hittar stipendieansökan här.

HISTORIK

Göte Öhrskog är bondson, född 12 januari 1916 och äldst av sju syskon. Under sin uppväxt fick Göte och hans syskon hjälpa till med faderns jordbruk och Göte själv utbildade sig inom lantbruksnäringen. Efter att ha arbetat som rättare i några år fick Göte göra beredskapstjänst under kriget. 1944 flyttade han till sin bror i Nässjö för att pröva på något nytt och kom att hamna i möbelbranschen. Efter att ha arbetat som säljare i några år, beslöt Göte sig 1950 för att "starta eget". Till att börja med var det enbart försäljning av möbler som Göte sysslade med, men efter att ha ropat in ett konkurslager från en tapetserarindustri 1953, innehållande bla symaskiner och andra verktyg lämpliga för fåtöljtillverkning, beslöt han sig för att starta egen tillverkning. Företaget fick namnet Göte-Möbler och under kommande decennier tillverkades och såldes många olika fåtöljer. Från att ha varit 3 anställda 1953 expanderade företaget till 76 anställda 1973. Göte själv förklarar företagets snabba tillväxt med tre nyheter som man introducerade på marknaden: snurrfåtöljen, mekaniska gungmekanismen och skinnmöblerna.

1975 köptes Göte-Möbler av ELDON. Göte satt kvar som VD ytterligare några år och han lämnade denna post vid bolagsstämman 30 mars 1979. Göte Öhrskog avled tisdagen den 28 mars 2006.

Undertecknad Göte Öhrskog, Nässjö, donerar härmed tillgångar om fem /5/ miljoner SEK enligt bifogad specifikation till en stiftelse benämnd Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse, Nässjö, med följande ändamål och stadgar.

1. Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning på möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö, varvid personer med småländsk anknytning skall prioriteras.

2. Av Stiftelsens nettoöverskott skall minst 80% av den årliga avkastningen användas för angivet ändamål enligt styrelsens beslut.

3. Stiftelsens medel och verksamhet skall handhas av en styrelse om lägst tre och högst fem ledamöter, varav en ledamot bör vara ekonomiskt-juridiskt sakkunnig, en ledamot representera möbelbranschen, en ledamot Träcentrum i Nässjö och en ledamot utbildningsväsendet i Nässjö.

4. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare samt firmatecknare. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

5. Till konstituerande styrelse utses härmed Göte Öhrskog, Hans Weltenius, Karl-Gustav Högberg, Gösta Spångby och Bo Sundström.

6. Till revisor utses Ingvar Ekvall.

7. Styrelsen beslutar om arvode till ledamöter och revisor.

8. Vid vakanser eller förfall för styrelseledamot eller revisor utser styrelsen efterträdare respektive ersättare.

9. Stiftelsen skall ej omfattas av den tillsyn som anges i Lagen om tillsyn av stiftelser (1929:116).

Nässjö 1994 Göte Öhrskog

Källa: Småländsk företagsamhet i möbler av Josef Rydén