Att mötas på lika villkor

Tips och resurser för lika villkor och schyssta möten.

Adobestock 107108396

Vad menar vi med lika villkor?

Lika villkor strävar efter att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Att fundera över - företag och student

Är du student som ska träffa företag? Vilka föreställningar har du kring arbetsplatsen du ska besöka? Vilka arbetar där? Vad tror du utmärker arbetsplatsen?

 

Representerar du ett företag som ska träffa studenter? Vilka föreställningar tror du att studenterna har om arbetsplatsen de ska besöka? Vad tycker du utmärker verksamheten? 

 

Oavsett om du är student eller företag, ta tillfället i akt att föregå med gott exempel i ditt bemötande. Vad kännetecknar normer och beteenden som är självklara i verksamheten? Finns det normer och beteenden som är mindre självklara? Vilka? Vad kan göras för att förändra detta? Hur gör du eller din verksamhet för att bidra till lika villkor?

Läs mer i Spegla dig (PDF) 

Vad menar vi med normer?

Normer är föreställningar, idéer och oskriven regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer göra så att personer missgynnas och andra priviligerad till exempel på grunda av sitt kön eller etnicitet.

Från normkritik till normkreativitet

Genom att undersöka och förstå dina egna normer och hur de påverkar dig kan du skapa bättre förståelse för både dig och din organisation. Du kan också se hur olikheter kan bidra i de sammanhang du ingår i och på så sätt arbeta aktivt med normkreativitet.

 

Nedan har vi samlat ett antal resurser för dig som vill arbeta vidare på egen hand. I verktygslådan hittar du material som kan passa att arbeta med såväl på egen hand som inom en organisation.

Adobestock 107108396

Verktygslåda

För dig som vill arbeta vidare i med frågor kring lika villkor har vi skapat en verktygslåda med övningar och inspiration. Verktygslådan utgår ifrån fyra områden; normkritik, normkreativitet, strukturutvecklning och kommunikation.

Adobestock 107108396

1. Öva dig i normkritik

Normer är föreställningar, idéer och oskriven regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer göra så att personer missgynnas och andra priviligerad till exempel på grunda av sitt kön eller etnicitet.

 

Normkritik handlar om att ifrågasätta de normer som råder (och inte de/den som avviker). Målet är att få syn på vem/vilka som ingår i en viss norm, samt bättre förstå de maktstrukturer som omger normen.

 

Normkritik, normkreativitet och normkreativt bemötande

Material som använts inom ramen för projektet KVIST i samband med en serie workshops kring normkritik, normkreativitet och normkreativt bemötande. Anthony Wagner är lektor i design och genusstudier vid Linnéuniversitetet.

Länk till presentation

 

Spegla dig – för företag och studenter


Spegla dig är ett material som vänder sig till både studenter och värdar för studiebesök, praktik och exkursioner. I materialet uppmanas såväl studenter som företagsrepresentanter att fundera över vilka normer som påverkar dem, samt hur alla kan bidra som goda förebilder för att nå målet med lika villkor.
Länk till Spegla dig

Vad är en norm? Lena Andersson Göteborgs universitet (2.36 min)

De sju diskrimineringsgrunderna - Diskrimineringsombudsmannen DO (2.05 min)

Inget illa ment Make Equal (1.00 min)

2. Hur kan vi arbeta med normkreativitiet?

Normer är kopplade till makt och personer som avviker från en viss norm riskerar att missgynnas i olika situationer. Ofta sker detta omedvetet. Med en ökad kunskap om normer och normkritik är det möjligt att skapa en medveten förändring  med fokus på inkludering och normkreativa lösningar.

 

Genom att undersöka och förstå dina egna normer och hur de påverkar dig kan du skapa bättre förståelse för både dig och din organisation. Du kan också se hur olikheter kan bidra i de sammanhang du ingår i och på så sätt arbeta aktivt med normkreativitet.

 

Make Equal - Tipsbanken

Hur skapar vi normförändring i vardagen? Make Equals tipsbanken är fylld med tips på normförändrande handlingar för dig som vill skapa normförändringar på din arbetsplats.
Läs mer om Tipsbanken

 

Handledning för ett inkluderande bemötande

Webbutbildning för ett mer inkluderande bemötande som tagits fram av Region Dalarna.

Läs mer Region Dalarna.se

 

Jamstallt.se KOLLA

 

NOVA-normkreativ innovation

Vinnova har arbetat fram ett metodpaket för innovativa lösningar, bl a NOVA kortleken med 54 kort som kan användas för att gynna kreativitet och samverkan.
Läs mer på Vinnova.se

 

PODD: Minoritetsstress – med Hanna Wallensten. (33.41 min)

Från podden Checkpoint med Anbara, Brandon och Nicole avnsitt
Lyssna på podden

 

Microsoft inclusive design

https://www.microsoft.com/design/inclusive/

 

Exempel och övningar för inkluderande bemötande, se filmer nedan:

In, inne ut. Tips för att lyckas med jämlikhet och inkludering. Make Equal (11.03 min)

Minoritetsstress RFSL (5.15 min)

Tre snabba tips för jämlikhet och inkludering på jobbet - Make Equal (0.59 min)

3 Inkluderande kommunikation

Hur kan du utveckla kommunikation för ett mer inkluderande och medvetet sätt?


Shyst! kommunikation

Schyst! är en handbok skapad av Region Värmland med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.
Läs mer på Schyst.se

 

Genusfotografen.se

Tomas Gunnarsson föreläser om genusmedveten och inkluderande bildkommunikation. Med utgångspunkt i såväl egna fotoprojekt som exempel från media, reklam och offentlig kommunikation visar han hur bilder kan förstärka föråldrade könsstereotyper och exkluderande normer – eller utmana begränsande könsroller och spegla alla i samhället.

Läs mer på Genusfotografen.se

 

Att synas på lika villkor

En handbok för normkreativ text och bild i Region Kronoberg.
Läs mer på regionkronoberg.se

 

Åskådarrollen och civilkurage

Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper är minimal. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller? Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för feg.

Läs mer på Forum för levande historia

Schysst kommunikation!

The gender photographer – Stories From Sweden (5.20 min)

Spellista. 10 sätt att säga ifrån. Make Equal (6.30 min)

Länklista

Respekttrappan – sju steg för inkluderande arbetsplatser

Respekttrappan är ett gratis verktyg framtaget av Make Equal och SBAB för att möjliggöra förändring i grupp och enskilt genom attityd och medvetenhet kring inkludering och jämlikhet.

Läs mer om Respekttrappan

 

Changing conversations (Filmer från Linnéuniversitetet)

Forskare samtalar med elever på gymnasiet kring frågor som jämställdhet, rasism, segregation, normer, våld och trygghet.
Se filmerna om Changing conversations

 

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop.

Läs mer om Forum för levande historia

 

Agenda 2030

Flera delar av FNs globala mål i Agenda 2030 har koppling till lika villkor.
Läs mer om de globala målen i Agenda 2030

 

På tal om kvinnor och män - SCB 2022

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Skriften finns på både svenska och engelska och har kommit ut vartannat vartannat år sedan 1984.

Läs mer om På tal om kvinnor och män SCB 2022

 

Smålands skogs- och trästrategier

Här hittar du skriften PDF Varför är det så få kvinnor och Smålands skogsnäring?

Läs mer om Jämställdhet Smålands skogs- och trästrategier

 

Diskrimineringslagen

Studenter vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen 2008:567.

Läs mer på www.do.se

 

Lika villkor Linnéuniversitetet

 

Lnu.se samt Ju.se hittar du mer info om lika villkor vid Linnéuniversitetet och Jönköping University.

 

Typiskt romer SVT

https://www.svtplay.se/typiskt-romer

 

 

Adobestock 138557216

Checklista

Om du ska ta emot en student Checklista för normedvetet arbete jamstallt.se

Tio sätt att säga ifrån

Varför jämställdhet?

Paret möttes under studierna. Nu kämpar de för jämställdhet inom musikbranschen.

Kan du göra något? Make Equal (1.00 min)

Intro Respekttrappan Make Equal (1.00 min)