student vid sågmaskinen.jpg

Testcenter för validering

Träcentrum - ackrediterat testcenter för validering.

Svensk industri har utvecklat ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

Svensk industrivalidering
Svensk industrivalidering omfattar dels en branschgemensam validering och dels en branschspecifik validering. Svensk industrivalidering innebär att ett företag kan arbeta metodiskt och strukturerat med att utveckla medarbetarnas kompetens i ett system som täcker befintliga funktioner och kompetenskrav.

Läs mer om Svensk industrivalidering här

Träcentrum - ackrediterat testcenter
Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter finns över hela landet, och Träcentrum är ett av dessa. På ett testcenter kan företag, yrkesverksamma eller studerande genomföra de teoretiska och praktiska prov som behövs för att validera och certifiera efterfrågad kompetensnivå.

Träcentrum är också ackrediterat testcenter för maskinkörkortet

Läs mer om validering på Träcentrum här