Allöv

Miljödiplomering

Träcentrum miljödiplomerades våren 2020 enligt Svensk Miljöbas och vi är stolta över vårt miljöarbete som är ständigt pågående. 

se vårt diplom här.

Vår miljöpolicy

I uppdraget med företagsutveckling, kompetensutveckling och som mötesplats arbetar vi på  Träcentrum målinriktat med att minimera verksamhetens miljöpåverkan genom att uppfylla lagkrav samt att med principen “ständiga förbättringar”, systematiskt arbeta inom huvudsakligen tre områden:

- Träcentrums anläggning skall drivas på ett sätt som innebär ett minimalt miljömässigt fotavtryck. Detta görs genom att minska den direkta resursförbrukningen, minimera påverkan på miljön på grund av avfall och genom att göra miljömässigt medvetna val av leverantörer. 

- Träcentrums personal skall i sin tjänsteutövning agera på ett miljömedvetet sätt. Detta görs genom att använda modern teknik och miljövänliga transportsätt för att minimera miljöpåverkande resor samt genom att bidra till anläggningens minimering av det miljömässiga fotavtrycket.

- Träcentrum skall arbeta för en miljömässigt positiv utveckling hos företag inom trä, möbel och inredning. Detta görs genom att bidra till företagens utveckling inom miljöområdet och genom att integrerar miljöaspekten i de utbildningar som genomförs. Dessutom verkar Träcentrum för en generellt ökad användning och förädling av den svenska skogsråvaran.