STORK - STRATEGISK OMSTÄLLNING OCH RISKMINIMERING GENOM KOMPETENSLYFT

Träcentrum driver tillsammans med IUC Kalmar, IUC Kronoberg och Campus Ljungby ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till tillverkningsindustrin i Småland.

Projektet baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategiska inköp- och affärsmodeller. På grund av den rådande situationen med COVID-19 ersätts exempelvis resor och fysiska möten i allt högre grad med digitala metoder, detta är en arbetsmetod som ställer krav på en ny kompetensnivå.

Projektet STORK har som syfte att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin. Ambitionen är att kompetensutveckla individer i form av yrkesomställning eller fortbildning inom ramen för nuvarande anställning och samtidigt göra tillverkningsindustrin mindre sårbar och mer flexibel.

Projektet startade 1 september 2020. Under första fasen kartläggs vilka kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras utifrån de medverkande företagens behov. Projektets genomförandefas kommer att påbörjas i november och pågår sedan under hela 2021 och 2022.

Vi kan erbjuda:

- Kompetensutveckling och coachning av ledningsgrupper

- Insikt i omställningsflexibilitet av bland annat värdekedjor och affärsmodeller utifrån hantering av nya förutsättningar

- En serie webinarier och workshops i syfte att skapa dialog och strategiska diskussioner för att öka kunskapen kring hur man ska hantera nya marknadskrav och kundförutsättningar

- En serie utbildningswebinarier till medarbetare och ledare för att ge kunskap, engagemang och delaktighet inom fokusområdena

Se aktuella utbildningar här

Om ditt företag vill medverka i projektet, kontakta:

Thomas Strand på Träcentrum telefon 073-055 43 07, eller mail strand@tracentrum.se.