IMG_8451_fix (2).jpg

Kompetens för alla

2018 beviljade Europeiska socialfonden 8 miljoner kronor till Träcentrum för projektet Kompetens för alla. Projektet är riktat mot småländska träföretag som får en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar. Inom ramen för projektet genomförs utbildningar anpassade till företagens utmaningar med utgångspunkt från medarbetarnas individuella behov, till subventionerat pris. Projektet pågår fram till 2021-12-31.

 

Kompetens för alla är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF, vars mål är att utbilda personal i träindustrin inom områden som branschen efterfrågar. Projektet riktar sig mot trärelaterade företag i Småland, 34 företag har varit aktiva i projektet. Träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning. Projektet har framgångsrikt arbetat med att skräddarsy utbildningar för det enskilda företaget. Detta har genererat en metod vars syfte är att lyfta individer och företag för fortsatt långsiktig kompetensutveckling. Metoden går ut på att så långt det är möjligt anpassa utbildningar efter företagens behov och utmaningar, detta har resulterat i att projektet har blivit en katalysator för det enskilda företaget vad gäller det interna arbetet med kompetensutveckling på lång sikt.

Under projektets analys- och planeringsfas har vi arbetat med kartläggning av utbildningsbehov (kompetensmatris) på individnivå på varje enskilt företag. Som komplettering till detta har vi också gjort en kompetensanalys (med utgångspunkt från företagets strategier och målsättningar) för att synliggöra företagets utvecklingsbehov och framtida utmaningar. Dessa verktyg har bidragit till att få fram en konkret kompetens- och utvecklingsplan för företaget.

Planen har under projektets gång kontinuerligt följts upp och justerats. Grundarbetet som utfördes under analys- och planeringsfasen har varit en stor del av projektets framgång.

Utbildningsområdena har varierat stort mellan företagen, allt från specialistutbildningar som är svåra att tillgå på marknaden idag till mer standardiserade utbildningar. Insatserna har haft strategisk nytta för individ och företag. De skräddarsydda utbildningarna har till stor del genomförts på det enskilda företaget och har därmed kunnat anpassats till företagets beläggning.

I de nära dialoger vi haft med företagsledningen har vi på ett smidigt sätt kunnat arrangera rätt utbildning vid rätt tid för rätt personer. Lyhördhet, flexibilitet, kvalitet och service till företagen har varit avgörande för att kunna genomföra många av utbildningarna. Utan det arbetssättet hade vi inte nått ut med utbildningarna då företagen jobbar med små marginaler och pressade tider. Generellt så är personal vid mindre företag en grupp som får väldigt lite fortbildning. Att vi har kunnat nå dessa med relevant utbildning är inte bara viktigt för individerna utan även för de så viktiga små företagen. Utbildningarna i projektet har haft en tydlig och konkret efterfrågan från företagen. Det innebär att utbildningarna givit kompetens inom ett efterfrågat område. De konkreta utbildningarna har lyft deltagarna direkt efter avslutad utbildning. De konkreta utbildningarna är viktiga steg för företag och individ för att nå även långsiktiga och strategiska mål.

En stor framgångsfaktor i projektet har varit service och flexibilitet, företagen uppger att upplägget har varit enkelt, tidseffektivt och professionellt.
Totalt i projektet har vi genomfört 169 utbildningar riktat mot 509 unika deltagare.

Under pandemin har vi lyckats att ställa om projektet på att bra sätt. Då merparten av utbildningarna har genomförts företagsanpassat så har vi haft möjlighet att fortsätta med detta upplägg i mindre grupper.

Varje utbildning har följts upp och utvärderats för att säkerställa dess kvalitet. Detta har genomförts med hjälp av kursutvärderingar och intervjuer.

• Projektets utbildningsinsatser har genomgående varit högst relevanta och motsvarar företagens kompetensutvecklingsbehov.
• Projektets genomförande har fungerat bra. Det finns en stor nöjdhet med projektorganisationen som varit flexibla och lyhörda. Viktig framgångsfaktor är det företagsanpassade upplägget.
• Projektet har bidragit till att företagen vill kompetensutveckla sin personal i högre utsträckning.
(Rambolls slutrapport)

Projektet har resulterat i att företagen får bättre matchad kompetens vilket genererar kompetensförsörjning i branschen och ökad tillgång till kvalificerad personal. Deltagarna har också blivit mer motiverade till fortsatt kompetensutveckling.

Hållbarhetsaspekterna har löpt som en röd tråd genom hela projektet. Under analys- och planeringsfasen har projektpersonalen fört en dialog med företagen kring jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering. Under genomförandefasen har denna dialog resulterat i att företagen vägt in dessa aspekter kopplat till utbildningsdeltagare och utbildningsupplägg. I upphandling och avtal med utbildare har vi säkerställt att hållbarhetsaspekterna finns angivna och utbildare har fått beskriva hur de arbetar med frågorna. Vid offentliggörande har vi arbetat med jämställd och jämlik kommunikation.

Projektet avslutades 2021-12-31

Kompetens för alla genomfördes under perioden 2018-04-01--2021-12-31. Här är resultaten.

Projektet har uppnått satta mål, detta gällande både volymmål och positiv respons av företag och kursdeltagare. Projektet har lyft bransch, företag och individ.

Projektet har främjat hållbarhetsaspekter genom inledande arbete med kompetensanalys på deltagande företag. Vi har dessutom haft kontinuerlig diskussion med företagen. Utbildare har förutom i dialog kring hållbarhetsaspekter även säkerställt det genom upphandlingsunderlag och avtal. Projektledningen har i princip haft dagliga samtal i frågan.

Projektet i siffror:
- 1089 kursdeltagare (509 unika individer, flera personer har deltagit i mer än en utbildning)
- 169 olika utbildningar är genomförda.
- 34 företag har deltagit i utbildningarna. Mer än 50 företag har på olika sätt varit i kontakt med projektet.
- 24% av deltagarna har varit kvinnor vilket bedöms vara högra än andelen anställda på deltagande företag.
- Snittålder på deltagare 43,5 år, (gäller 2019).

Utbildningsutvärderingen visar att 98% av kursdeltagarna haft väldigt mycket/mycket stor nytta av utbildningarna i yrkeslivet. Utbildningarna har haft rätt nivå för rätt deltagare och innehållet har varit relevant för deltagarnas yrkesroller. Flera företagsledare uppger att att deras anställda inte hade gått utbildningar om det inte vore för projektet.

97% uppger att de gärna ville genomföra utbildningen och 90 % svarar att deras förkunskaper var tillräckliga för att genomföra utbildningen.

 


Enkätundersökningen visar att deltagarna har varit mycket nöjda med utbildningarna och att kvalitén övergripande varit mycket bra.
Rambolls slutrapport visar också att utbildningsdeltagarna är nöjda med utbildningsledare generellt, flera nämner att utbildningsledarna varit mycket pedagogiska och bra bemötande gentemot de själva och andra deltagare.

Under våren 2021 arrangerade vi en nätverksträff med tema lärande organisation för framtida utveckling. Flera av företagen berättade om hur de under projekttiden blivit mer strategiska i sitt sätt att arbeta med kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

 

Artiklar om aktiviteter i projektet

BordBirger "Att vårda kundrelationer är vår styrka"

Polyform satsar på kompetensutveckling

Swedese vässar produktionen med skräddarsydd utbildning

V-Timber satsar på laguppställningen

Ädelträ firar 70 år – och får ny delägare

Ökat säljfokus för Ekdahls möbler

Anrikt möbelföretag vässar personalens kompetens

 

 

Projektets genomförandefas pågår fram till december 2020.

Projektledare:
Christer Andersson 
Telefon: 070-684 11 18
E-post: christer@tracentrum.se