InsTrä - Struktur och metod för stöd i strategisk kompetensutveckling för skogs- och träindustrin

Projektet startar 1 januari 2020 och avslutades 31 oktober 2023. Förutom att Träcentrum själva medfinansierar projektet är också ERUF och Region Jönköpings län medfinansiärer.

Projektets mål

Det övergripande målet med projektet är att stödja svenska SMF-företags långsiktiga tillväxt genom att implementera en sammanhängande struktur och genomförandeform för utveckling av organisatorisk effektivitet och förmåga, kapabilitet, produktionssystem med fokus på flexibilitet genom kompetensutveckling.

Projektets specifika mål är att utveckla en nationell struktur och en nationell enhetlig, kvalitetssäkrad och företagsnära metod för kompetensutveckling av befintlig produktionspersonal på SMF-företag i den småländska träindustrin. Struktur och metod ska logiskt hänga samman med den, av arbetsmarknadens parter utvecklade, struktur för validering som existerar. Målet är också att projektets resultat ska kunna tillämpas i andra branscher med fokus på SMF-företag i Jönköpings län.

Projektets 4 delmål
1.Utveckla en nationell struktur, som gifter sig med motsvarande struktur för validering och som definierar och fastställer roller och ansvar, samverkansformer, certifieringsrutiner och ekonomiska förutsättningar.

2.Utveckla ett nationellt kvalitetssäkrat utbildningsupplägg som alla certifierade utbildningsaktörer följer och som gör verktyg för utvecklingsinsatser inom områdena maskinsnickeri, specialsnickeri, ytbehandling och CNC för träning och utförandemodell som är anpassad till SMF-företagens förutsättningar.

3.Utveckla nationellt kvalitetssäkrade generella mallar för kursplaner samt specifika kursplaner för grundläggande branschutbildning inom områdena maskinsnickeri, specialsnickeri, ytbehandling och CNC för trä. Kursplanerna skall vara direkt kopplade till motsvarande valideringskriterier för dessa områden.

4.Resultatet av ovanstående 3 delmål blir förankrat i och förberett för direkt tillämpning i andra branscher i Jönköpings län med fokus på SMF-företagets industriella företag.

Målgrupp

Primär målgrupp
Det företagsfrämjande systemet, utbildningsanordnare och branschaktörer för industriella SMF-företag i Jönköpings län, är den primära målgruppen för projektet. Dessa kommer att under projektet vara med och delta i projektets aktiviteter. Efter projektets slut kommer aktörerna kunna använda projektets resultat i sina dagliga verksamheter.

Sekundär målgrupp
Industriella SMF och branschparter så som TMF, GS-facket är sekundär målgrupp. Dessa kommer att gynnas av projektets resultat genom samverkan med den primära målgruppen. 

Länk till mer information om utbildningar och validering för branschen

Medfinansiärer