Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb (avslutat december 2017)

Träcentrum fick i projektet "Enklare väg till jobb 1" medel från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla sitt framgångsrika arbete med inriktning integration och rekrytering

Tillväxtverket fick i uppdrag är att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, och valde ut ett antal projekt på olika platser i Sverige.

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" syftade till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

  • Mentorskap/coaching av företag
  • Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna
  • Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Effekterna på sikt väntas bli att företagen får bättre förutsättningar att integrera nyanlända personer i sina verksamheter, vilket ger en långsiktig samhällsnytta med fler personer i arbete och färre som har försörjningsstöd från samhället. Företagens långsiktiga behov av kompetent personal tillgodoses genom riktad utbildning av personer som förhoppningsvis får en snabbare väg att anpassa sig till det svenska samhället.