Coachingprojektet

Coacingprojektet var en del av strategin Träregion Småland och pågick från 2021 till 2017.

I projektet arbetade Träcentrum med att analysera företagens behov och vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Träcentrums uppgift var därefter att lotsa företagen in mot flera olika utvecklingsmöjligheter, såväl konceptmässigt som att vara behjälplig med att söka olika former av finansiering för utveckling. Exempel på resultat var att lotsa enskilda företag att få kontakt med myndigheter som kan stödja utvecklingsarbetet ekonomiskt, eller att lotsa företagen så att behoven kan lösas av t.ex. högskolor/universitet, forskningsinstitut, exportrådgivare och andra experter. Alla aktiviteter byggde på de enskilda företagens behov.

Projektet vände sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och hade medfinansiering från EU. 

Woodtheheartofsmaland _smaland -posEU_centrerad _RGB

 

Läs rapporten för etapp 1