<- Gå till Aktuelltöversikten

Validering - viktigt verktyg för kompetensutveckling.

 

Ny validering för trähusbranschen

Branschens arbete med att utveckla branschvalideringar fortsätter och nu är arbetet med att utveckla validering för rollen Trähusindustriarbetare färdigt. På uppdrag av TMF har Träcentrum med hjälp av Ola Adolfsson färdigställt relevanta och verklighetsförankrade kvalifikationskrav och valideringsfrågor för rollen. 

I Träcentrums projekt InsTrä fortsätter nu arbetet med att utveckla anpassad utbildning för att möta kvalifikationskrav och validering för rollen Trähusindustriarbetare.

Ola Adolfsson om validering för trähusbranschen

- För mig med mångårig erfarenhet av ledningsarbete i trähusbranschen känns det mycket inspirerande att vara med och utveckla detta viktiga kompetensutvecklingsverktyg. Det är faktiskt på tiden att vår bransch får till detta och engagemanget från TMF, GS-facket och andra parter i branschen visar på att detta är helt rätt. Jag har i arbetet haft förmånen att samverka med många kompetenta personer inte minst från arbets-marknadens parter och från fler än 20 företag i branschen. Nu gäller det att vi använder oss av verktyget och förstås satsar på att kompetens-utveckla våra medarbetare för framtiden.

 

Vi frågar Peter Johansson

strateg på Regional utveckling, Region Jönköpings län

Vilka utmaningar står Jönköpings län inför vad gäller kompetensförsörjning för industrin?
- Utmaningarna är många, bland annat råder det en stor brist på efterfrågad kompetens inom industrin, som medför en oönskad inbromsning i tillväxt och utveckling på kort och lång sikt. Få fler unga att söka sig till utbildningar inom industri/teknik. Höja utbildningsnivån och få en större balans mellan antalet män och kvinnor som jobbar inom industrin.

Hur ser ni på Region Jönköpings län på att använda validering som ett verktyg för industrins kompetensförsörjning?
- Vi tycker att det är ett viktigt verktyg för industrins kompetensförsörjning men det är också viktigt att sätta validering i en kontext. Som ett exempel så måste det finnas möjlighet att kompetensutveckla sig vidare utifrån valideringens resultat, annars riskerar själva valideringen bli verkningslös.

Region Jönköpings län har bjudit in till 3 workshops kring validering under våren. Vad hoppas du att de skall leda till?
- Min förhoppning är att vi kan påbörja ett arbete tillsammans med att utveckla en stark och varaktig regional struktur för validering i länet. Att vi stärker våra relationer med varandra och att det vi gör kommer till nytta för individer, företag, organisationer och samhället på sikt.

 

Vad är validering och vad ska det användas till?

Validering innebär att man kan få en kartläggning, bedömning och ett erkännande av den kunskap man besitter, oavsett hur man erhållit kunskapen. Man slutar inte lära sig bara för man lämnat skolan utan man lär sig hela tiden nya saker. Problemet är att det man lärt sig inte finns dokumenterat eller verifierat på något sätt. Av den anledningen har industrins parter gått ihop och bildat Svensk Industrivalidering. Syftet är att det skall finna ett nationellt system för validering av kompetenser som är kritiska för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av varor och industrinära tjänster i Sverige.

Det är ett konsortium av industrins parter och ett antal nationella branschorganisationer som är huvudmän för Svensk Industrivalidering och som säkerställer systemets kvalitet och relevans. Det pågår en kontinuerlig uppdatering för att möte industrins behov av olika valideringar.

Validering är en del av näringslivets kompetensutvecklingsarbete. Genom att ett företag validerar sin personal kan man se vilka kompetensbrister som finns i verksamheten samt genomföra kompetensutvecklade insatser för att åtgärda dessa brister. För den enskilde medarbetaren innebär det att få sina dolda kunskaper synliggjorda och verifierade samt en möjlighet till kompetensutveckling inom områden man inte är så bra på.

Vad finns det för olika valideringar för Träindustrin?

Grunden för all industri är basvalidering inom tre olika områden:

- Industriteknik
- Automation
- Underhåll

Därefter finns det specifika branschvalideringar och för träindustrin finns i dagsläget följande:

Maskinsnickare – säkrar kompetensen att arbeta på ett effektivt och säkert sätt med vanliga snickerimaskiner. Bygger på Industriteknik BAS
CNC-operatör – säkerställer kompetensen för att på ett säkert sätt använda CNC-maskiner effektivt. Bygger på Industriteknik BAS
Ytbehandlare – säkerställer rätt kompetens för manuell eller maskinell ytbehandling. Bygger på Industriteknik BAS
Specialsnickare – visar att personen behärskar hela processen från ritning till färdig produkt.

Nytt för i år är också validering för trähusindustriarbetare, som precis lanserats.

Hur gör man för att validera sina medarbetare?

Det finns flera testcenter runt om i Sverige. Dessa finns listade på Svensk Industrivaliderings hemsida: https://svenskindustrivalidering.se/testcenter/

Träcentrum är ett av testcenterna och du kan kontakta oss på 0380-55 43 00

Läs mer om Träcentrums arbete med validering 

 

Steget efter validering

När ett företag har validerat sin personal får man en tydlig bild av vilka kompetensbrister som behöver åtgärdas och ett första steg till en kompetensutvecklingsplan har tagits. Många av de som är testcenter för validering erbjuder också utbildningar som kan genomföras efter valideringen.

Här kan du läsa mer om Träcentrums utbildningar