<- Gå till Aktuelltöversikten

Tre licentiater i ProWOOD

Tre av doktoranderna i ProWOOD har nu i juni tagit sin licentiatexamen.

Roaa Salim

Roaa Salim, Södra Innovation och Jönköping University, presenterade den 2 juni sin licentiatavhandling "Exploring aspects of automation decisions - A study in the Swedish wood products industry". Opponent var Kerstin Johansen från Linköpings Tekniska Universitet. Arbetet är även en del i Roaas arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder.

Licentiatavhandlingen handlade om att öka kunskapen om automationsbeslut i träindustrin samt att undersöka potential och utmaningar för automation i träindustrin.

Automationsnivån inom träindustrin i Sverige är låg. För att träindustrin ska förbli konkurrenskraftig behöver träföretagen automatiseras. För att hitta rätt automation för företagens behov behöver företagen väldefinierade automationsstrategier. Licentiatavhandlingen var ett första steg för att öka kunskapen om automation och automationsstrategier i träindustrin.

Resulatet av Roaas forskning visar automation kan medföra ökad produktivitet, kvalitet, kapacitet, operatörsflexibilitet samt bättre ergonomi. Även om automation medför stora möjligheter, tenderar de studerade företag i träindustrin att fokusera på utmaningarna som automation medför istället för möjligheterna. Utmaningar som identifierades i studien var bland brist på kompetens och kunskap om automation, investeringskostnad samt brist på automationsstrategier.

Nästa steg i Roaas forskning blir att fortsätta att undersöka och öka kunskap om automationsstrategier i träindustrin i Sverige.

Kontakt
Roaa Salim, roaa.salim@ju.se

Heleen de Goey

Heleen de Goey, Swerea IVF och Jönköping University, presenterade den 7 juni sin licentiatavhandling "Exploring Design-Driven Innovation - A study on value creation by SMEs in the Swedish wood products industry". Opponent var Marcus Jahnke från RISE. Heleens forskning var kopplad till forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder.

Licentiatavhandlingen handlade om att undersöka värdeskapande genom design-driven innovation och fokus låg på att undersöka möjliggörare och barriärer mot designdriven innovation i små och medelstora företag i träindustrin.

Design-driven innovation handlar mycket om upplevt värde av produkter. Vid seminariet diskuterades exempelvis värdet av en skjorta som bars vid första daten och hur värdet av skjortan ändras över tiden. Produkten köptes kanske på grund av funktion och pris, men efterhand blir det immateriella värdet viktigt då det ger specifika minnen. Att förstå de immateriella värden blir allt mer viktigt i en miljö där teknik och funktion är lätt att kopiera.

En litteraturstudie och två fallstudier har genomförts för att uppnå syftet. Resultatet visar att design-driven innovation kan bidra till värdeskapande och ökad konkurrenskraft. Forskningen har identifierat möjliggörare och barriärer och kopplingar mellan dessa. Om ett företag försöker få bort en barriär kan det påverka möjliggöraren negativt så det är viktigt att företag är medvetna om både möjliggörare och barriärer och hur de påverkar varandra.

Kontakt
Heleen de Goey, Heleen.degoey@swerea.se

 

Elaheh Jalilzadehazhari

Elaheh Jalilzadehazhari presenterade den 12 juni sin licentiatuppsats ”Window and blind selection for enhancing subjective well-being” på Linnéuniversitetet som industridoktorand på fönster- och dörrföretaget Inwido. Opponent var ljusprofessor Myriam Aries från Jönköping University.

Målet har varit att arbeta fram ett ramverk som ska kunna användas för att utforma ljusinsläpp i syfte att öka kundens subjektiva välbefinnande.

Elaheh lyfte fram att det finns en konflikt mellan ekonomi och fysiskt och psykiskt välbefinnande då det gäller val av fönster och solskydd. En metod för att hantera konflikten har saknats och därför har hon jobbat fram en strukturerad beslutsmetod.

I ett första steg jobbade hon fram en analysram som stödjer analys och simulering av olika aspekter av ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.

Elaheh konstaterade, -Jag älskar matematik och simuleringar för att lösa frågor. Ramverket validerades sedan i ett andra steg med en fallstudie. Tre olika solskydd (invändig persienn, rullgardin och dubbelplissé) och två olika slags fönster jämfördes för att utvärdera hur de påverkar ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.

Ramverket tar fram analyserade och rangordnade lösningsförslag grundade på beslutsfattarens preferenser. Arkitekter, designers och byggnadsingenjörer kan dra nytta av detta både under design- och renoveringsfasen.

Flera frågor finns kvar att fördjupa och bredda och Elaheh kommer att jobba vidare mot en doktorsexamen.

Kontakt
Elaheh Jalilzadehazhari, Elaheh.Jalilzadehazhari@ju.se