<- Gå till Aktuelltöversikten

Tre frågor om SPARK till forskningschef Salem Seifeddine på Tekniska Högskolan i Jönköping

 

Snart är det dags för SPARKs årliga konferens (22 april) , då Jönköping University bjuder in till ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts. Vi ställde några frågor till Salem Seifeddine, forskningschef och teknologie dr på Tekniska Högskolan i Jönköping.

1. Beskriv kort vad SPARK är?

- SPARK är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Jönköping University (JU) som är nära kopplad till Tekniska Högskolan (JTH). Forskningen och utbildningen inom SPARK bedrivs inom området Kunskapsintensiv produktframtagning.

2. Varför är det viktigt med samverkan mellan industri, akademi och offentlig sektor?

- SPARK initierades och utvecklas ständigt utifrån ett regionalt och nationellt behov av ökat kunskapsinnehåll i produkter och tjänster som framtas och de processer som används för att producera dem. Med detta som utgångspunkt är samverkan med och mellan olika aktörer både inom akademi, industri och offentlig sektor viktig för att realisera och säkra en hållbar samhällsutveckling som i sin tur även säkerställer den svenska industrins innovationsförmåga och konkurrenskraft. Samverkan innebär att forsknings- och utbildningsutmaningarna utvecklas tillsammans med näringslivet. Innovativa lösningar implementeras kontinuerligt och leverans av kunskap och kompetens till samhället sker dels genom våra studenter, som har en utbildning som är underbyggd med relevant forskning, men även via skräddarsydda kompetenshöjande utbildningserbjudanden och insatser utifrån de förmedlade behoven. Samverkan innebär även att JU och JTH kan adjungera medarbetare till och från näringslivet likt det som nu utvecklas mellan Träcentrum och JTH; en forskare från respektive organisation har nu, och ett antal år framöver, delade tjänster för att stärka varandras organisationer. Denna typ av samverkan bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen

3. Vilken nytta kan man som företag ha av att delta på SPARK-dagen, och riktar den sig till alla storlekar på företag?

- SPARK-konferensen är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur industrin genom det livslånga lärandet kan bevara och stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag, stora som små. Vi på JU vill utbyta med industrin hur det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen av medarbetare kan utvecklas och erbjudas.

Mer information om och anmälan till SPARK-konferensen 22 april