11
2012-12-21 00:00
Träcentrum flygfoto

Stort samverkansprojekt avslutat

I januari 2009 startade Träcentrum samverkansprojektet ”Processledning för utveckling av träindustrin i Småland, Öarna och Östergötland”, där samverkan har skett med elva andra organisationer. Genom att länka klustret Träcentrum med andra aktörer/kluster i regionen ville vi skapa förutsättningar för regionens företag och organisationer att utvecklas vidare. Nu, nästan fyra år senare, avslutas projektet men erfarenheterna lever vidare.

När många organisationer och myndigheter jobbar mot samma företag kan det vara svårt för företagen att förstå vem som gör vad och vem som de ska ha kontakt med. För att underlätta för företagen och skapa en tydligare struktur genom ökad samverkan startade Träcentrum projektet med medfinansiering från Regionförbundet i Jönköpings och Kalmars län och från EU:s Regionala Utvecklingsfond samt med egna medel som medfinansiering i projektet.

Samverkan mellan organisationer handlar alltid om samverkan mellan människor. Då underlättar det att lära känna varandra och varandras organisationer för att hitta gemensamma nämnare för samarbetet. Täta möten genomfördes i projektet och en SWOT-analys togs fram för förutsättningarna i det nybildade nätverket och för träindustrin i stort.

Projektet fokuserades på områdena företagsutveckling, FoU, långsiktig  kompetensförsörjning, arbete med attityder, validering samt internationalisering.

Inom fokusområdena Företagsutveckling och Internationalisering utgick arbetet från områdena affärsutveckling och produktionsutveckling.

Ett praktiskt samarbete inleddes mellan olika parter kring både marknadsfrågor och olika Lean-koncept. Erfarenheterna kommer till stor användning när Smålandslänen kraftsamlar kring Träregion Småland, framför allt inom den del som gäller Coachning som Träcentrum ansvarar för.

Fokusområde FoU startade ett långsiktigt arbete för att koppla företagen närmare forskningen. Arbetet fortsätter nu inom ramen för arbetet inom Träregion Småland i den del som heter Företagsforskarskolan.

Långsiktig kompetensförsörjning är en viktig fråga för de trärelaterade företagen. I projektet arbetade vi främst med attitydfrågor, och tittade på hur man effektivast kan arbeta med att ändra attityder till träindustri och träindustriella utbildningar. Arbetsgruppen genomförde temadagar då koncept från olika delar av Småland exemplifierade möjliga arbetssätt. Arbetsgruppen och deras gemensamma erfarenheter är en viktig resurs för det Branschråd för kompetensförsörjning som har startats inom Träregion Småland.

Den viktigaste delen i projektet har varit att bygga upp nätverket mellan samverkansparterna. Olika aktörer i nätverket har också utvecklat sin samverkan med sin närmaste omvärld. Projektet har resulterat i att vi står varandra närmare och att det är betydligt enklare att hitta gemensamma nämnare i våra vardagliga verksamheter.

Vill du ta del av projektrapporten, kontakta Bodil Svensson på Träcentrum, telefon 0380 – 55 43 13, mail bodil@tracentrum.se.