<- Gå till Aktuelltöversikten

Spinoff-projekt från BOOST kring digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter

Kaj Granath är arkitekt, utbildad och disputerad på Chalmers. Efter sin disputation har han arbetat som lektor på Tekniska högskolan i Jönköping, bland annat som programansvarig för byggingenjörsutbildningen ”Byggnadsutformning med arkitektur”, och varit starkt engagerad i internationaliseringsarbete. Kaj har också arbetat som projekterande arkitekt i fem år, bland annat ett år i Luxemburg. För närvarande är Kaj gästforskare på Chalmers under tre år, knuten till Centrum för boendets arkitektur.

Kaj har genomfört studien ”Kommunala riktlinjer för särskilt boende - en jämförande analys av utformningskrav och evidensnivåer” och varit delaktig i studierna ”Level of evidence as a servitization in BIM process” samt ”Towards Evidence-Bases BIM” inom ramen för BOOST. Som en slags spinoff från BOOST driver nu Kaj åt Chalmers projektet ”Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter”. Vi ställde några frågor till Kaj.

Vad är syftet med projektet ”Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter”?

- Syftet är att utveckla redskap för att med hjälp av digital teknik hantera boendekvalitativa krav i projekteringsprocessen. Utvecklingen inom IKT och BIM har inneburit att i princip all planering och projektering idag sker i en digital process.

Vad kan det innebära rent konkret?

- Nya programvaror och applikationer har inneburit att analyser och verifieringar som förr skedde manuellt idag kan göras automatiskt, direkt i den digitala modellen, såsom energiberäkningar och dagsljussimulering. Komplexa projekt modelleras i 4D och 5D.

Hur påverkar detta de etablerade hållbarhetscertifieringssystemen?

- Det finns ett helt forskningsfält som arbetar på att utveckla redskap för att automatiskt kunna verifiera ett projekt enligt de etablerade hållbarhetscertifieringssystemen, främst LEED men även BREEAM. Dessa system är inte specifikt anpassade till bostadsprojekt, och de är inte anpassade till det svenska regelverket. Det finns också en snabb utveckling inom parametrisk design och datorgenererad arkitektur (CGA).

Vad hoppas ni åstadkomma i projektet?

- Vår hypotes är att alla kvalitativa krav som kan geometriseras och modelleras i en digital modell också kan analyseras och verifieras med hjälp av BIM, och ingå i en parametrisk designprocess. Avsikten är att inom det här projektet testa den hypotesen.

Kaj berättar att arbetet består av två delar:

1: begreppsutveckling av evidensbaserade bostadskvalitativa krav, såsom möblerbarhet, avskiljbarhet, yteffektivitet, funktionsmått, tillgänglighet, flexibilitet, och tillgång till dagsljus. Utgångspunkten är det svenska regelverket och etablerad forskning. Begreppen behöver definieras och formuleras så att de kan hanteras som krav eller värden i en digital analys, simulering och verifiering.

2: Utveckling av digitala redskap för att kunna genomföra analys, simulering och verifiering av de definierade kvaliteterna i en digital modell.

Berätta om ur ni samverkar med arkitekter i projektet?

- Vi arbetar tillsammans med arkitekter från White och Liljewalls här i Göteborg på att undersöka de här möjligheterna och utveckla användbara digitala verktyg. Vi har också en referensgrupp med erfarna arkitekter som ger synpunkter på arbetet. Visionen är att man läser in en planlösning digitalt, och sedan har man en programvara som utför ett antal automatiska analyser och levererar ett betyg: hur bra är den här planlösningen avseende t.ex möblerbarhet. Vi har också ett pågående samarbete med Förvaltnings AB Framtiden, som är allmännyttans paraplybolag i Göteborg, om att hjälpa dem att ta fram en ”kvalitetsmanual” för bostäder, användbar för en beställare i en upphandlingssituation. Tanken är att det vi gör i digitaliseringsprojektet kommer att vara användbart även i ett sådant sammanhang.

Vill du ha mer information om projektet kan du kontakta Kaj Granath via kaj.granath@chalmers.se.

Projektet ”Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter” är tvåårigt och avslutas i december 2020.