<- Gå till Aktuelltöversikten

Ny studie om boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre

Mervärdeserbjudanden riktade till nyanlända, unga och äldre - en studie av boendeerbjudanden

 

Anders Melander

Projektet BOOST som helhet fokuserar på tre utsatta målgrupper, äldre, unga och nyanlända. Delprojektet Metadesign kartlägger dessa målgruppers behov genom intervjuer och fokusgrupper. I delprojektet tekniska prototyper adresseras målgruppernas behov genom att studera kommuners kravställande på byggare. I denna rapport från delprojektet Affärsmodellsinnovering belyses äldre, unga och nyanlända från ett tredje perspektiv. Utgångspunkten är frågeställningen: Hur utformar boendeproducenter sina mervärdeserbjudanden (dvs erbjudanden utöver den grundläggande boendefunktionen) till äldre, unga och nyanlända?

Anders Melander, Associate Professor Business Administration vid Jönköping International Business School, har genomfört studien.  

Ett viktigt resultat från studien är att småhustillverkare inte riktar sig direkt till äldre, unga och nyanlända. Av 180 studerade företag identifierades fem företag som specifikt adresserade dessa målgrupper. Breddas studien till att omfatta boendeproducenter med inriktning på flerfamiljsboende adresseras unga (framförallt studenter) och äldre i en betydligt större omfattning.

Sammantaget blir listan över mervärde som specifikt erbjuds de tre målgrupperna lång och det finns en hel del intressanta och kreativa inslag. Det finns omfattande erbjudanden framförallt till äldre hos en del producenter. Noterbart, speciellt vad gäller studentboende, är att det finns en mångfald i utbudet. Det är även tydligt att det i många fall handlar om en delikat balans mellan behov som adresseras. T ex fanns det både bland äldre och unga en paradox mellan behovet av möjlighet till socialt umgänge och behovet av avskildhet, dvs ”att vara sin egen”.

Lindbäcks Byggs experiment i Luleå 2013 sticker ut bland de identifierade processerna för att utveckla mervärden. Lindbäcks Bygg kombinerade traditionella enkäter med att låta brukarna själva vara med och utforma sitt boende. Exemplet är ”öppen innovationsmodell” som kan fånga kreativitet och mångfald i större utsträckning än de traditionella metoderna och kompletterar därmed enkäter och experters omvärldsspaning.

Ladda ned rapporten här.

OM BOOST:

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland.