<- Gå till Aktuelltöversikten

Enklare väg till jobb - nytt projekt med stöd från Tillväxtverket

Träcentrum beviljas 1 525 000 kr från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla vårt framgångsrika arbete med inriktning integration och rekrytering

Träcentrum har beviljats 1 525 000 kr från Tillväxtverket för att under mars - december arbeta med utvecklingen av metoder och handgripliga verktyg inom projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb".

Tillväxtverket har fått i uppdrag att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, och har valt ut ett antal projekt som ska drivas på olika platser i Sverige. Bakgrunden till satsningen är att arbetslösheten fortfarande är hög bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden trots att den totala sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Samtidigt uppger många företag att brist på kompetens är ett stort tillväxthinder och att det är svårt att rekrytera arbetskraft.

Ett krav som ställts för att få driva ett projekt är att organisationen redan samarbetar med företag eller branscher med konkreta rekryteringsbehov samt har tidigare erfarenhet av att arbeta med utbildning, matchning, coachning med mera för nyanländas eller långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.

Träcentrums uppgift är att utveckla svensk träindustri och vi har sedan lång tid arbetat med ett stort antal utvecklings- och utbildningsprojekt tillsammans med företag inom trä- och möbelindustrin.

En viktig del av verksamheten är de anpassade utbildningar som Träcentrum på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför i Nässjö, Eksjö och i Västervik med inriktning träteknisk yrkesutbildning och utbildningar inom det industriella byggandet. Majoriteten av deltagarna på arbetsmarknadsutbildningarna är födda utanför Sverige, några är nyanlända och några har varit ett par år i Sverige. Gemensamt är att de aldrig haft ett jobb sedan de kom till Sverige. Träcentrum har de senaste åren haft runt 100 personer i utbildning på årsbasis och drygt 70% av de som fullföljer utbildningen går efter sin utbildning ut i en anställning.

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

- Mentorskap/coaching av företag

- Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna

- Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Effekterna på sikt väntas bli att företagen får bättre förutsättningar att integrera nyanlända personer i sina verksamheter, vilket ger en långsiktig samhällsnytta med fler personer i arbete och färre som har försörjningsstöd från samhället. Företagens långsiktiga behov av kompetent personal tillgodoses genom riktad utbildning av personer som förhoppningsvis får en snabbare väg att anpassa sig till det svenska samhället.

"- Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" kommer ge positiva effekter för de kursdeltagare som deltar i utbildningar och för de företag som behöver rekrytera och behöver stöd i integrationsfrågor. Insatserna kommer ha stor praktisk betydelse för de som berörs av projektet", säger PO Simonsson, VD på Träcentrum.

För frågor kontakta:

Bodil Svensson, affärsområdeschef Utbildning & Utveckling Träcentrum, 0380 - 55 43 13

PO Simonsson, VD Träcentrum: 0380 - 55 43 10