<- Gå till Aktuelltöversikten

3,8 miljoner till Coaching för tillväxt via EUs strukturfonder

3,8 miljoner till Coaching för tillväxt via EUs strukturfonder

Träcentrums projekt är en prioriterad insats för att stärka näringslivet i Småland och på Öarna 

Nu är den första prioriteringen för Småland och Öarna, som omfattar Jönköpings, Kalmars, Kronobergs och Gotlands län gjord, och beslut fattat om vilka projekt som EU:s regionala utvecklingsfond ska investera i.

Prioriteringen görs av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med fler finns representerade. Det här är det första prioriteringsbeslutet om projekt som sökt EU-stöd. I de områden som ingår i programmet Småland och Öarna finns sammanlagt cirka 532 miljoner kronor under perioden 2014 - 2020.

Träcentrums projekt "Coaching för tillväxt" med syfte att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom den trärelaterade industrin är ett av de prioriterade projekt som valts ut. Gemensamt för projekten är att de ska utveckla näringslivet och skapa sysselsättning och tillväxt. Projekten presenterar smarta lösningar som bland annat ska bredda regionens näringsliv och göra de traditionella företagen mer kunskapsintensiva, säger Henrik Blomberg, enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Småland och Öarna.

Träcentrums beviljade projekt är en vidareutveckling av en arbetsmetod som hittills berört drygt 130 företag och över 600 personer.

Genom riktad coaching enligt en väl beprövad arbetsmodell ska Träcentrum arbeta nära ett stort antal trärelaterade företag för att med rätt insatser stödja och hjälpa i syfte att öka konkurrenskraften. Behovsanalyser i varje företag ska visa vilka områden som behöver stärkas. Det kan handla om produktionsrelaterade frågor, produktutveckling, marknadsföring, organisationsöversyn och/eller behov av kompetensutvecklande insatser.

Projektet finansieras utöver EUs strukturfonder av Träregion Småland, deltagande företag samt Träcentrum och har en total budget för perioden på 7.8 miljoner kronor. Projektet kommer pågå fram till 31 december 2017.

 

Mer information

PO Simonsson VD Träcentrum

0380 - 55 43 10

EU_centrerad _RGB Woodtheheartofsmaland _smaland -pos