Våra aktuella projekt

Indigo Norra Småland

Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många  frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case.

Digitalisering ger allt från effektivisering i produktion till uppkopplade produkter och nya affärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration. Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar

och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni?

Vill ni ha konkret och tydlig hjälp att definiera era specifika behov och de smartaste insatserna i just ert företag? Och vill ni göra något nu?

VÄLKOMMEN TILL INDIGO!

Läs mer om projektet här

Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb

Träcentrum har beviljats medel från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla sitt framgångsrika arbete med inriktning integration och rekrytering

Tillväxtverket har fått I uppdrag är att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, och har valt ut ett antal projekt som ska drivas på olika platser i Sverige.

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

  • Mentorskap/coaching av företag
  • Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna
  • Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Effekterna på sikt väntas bli att företagen får bättre förutsättningar att integrera nyanlända personer i sina verksamheter, vilket ger en långsiktig samhällsnytta med fler personer i arbete och färre som har försörjningsstöd från samhället. Företagens långsiktiga behov av kompetent personal tillgodoses genom riktad utbildning av personer som förhoppningsvis får en snabbare väg att anpassa sig till det svenska samhället.


BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland, och har tre fokusområden:

Affärsmodellsinnovering där man utveckla ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (leds av Jönköping University).

Metadesign där man inventerar, analyserar och presenterar nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas, fd Glafo, glasforskningsinstitutet).

Samarbetspartners i projektet är RISE, fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Kontakt:

David Andersson, Träcentrum, projektledare för BOOST: david@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 80
Ulrika Wikander, Träcentrum, kommunikationsansvarig för BOOST: ulrika@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 14
Bodil Svensson, Träcentrum, ekonomiansvarig för BOOST: bodil@tracentrum.se, telefon: 0380 – 55 43 13

Träregion Småland

Inom ramen för Träregion Småland genomförs delprojekt. Träcentrum är ansvariga för  Coachningsprojektet.

 Woodtheheartofsmaland _smaland -pos

Coachningsprojektet

En av delarna i Träregion Småland är coachningsinsatser mot små företag. Träcentrum som ansvarar för genomförandet av denna del startade upp arbetet under sommaren 2012. Etapp 1 avslutades december 2014 och etapp 2 påbörjades januari 2015.

Träcentrum skall tillsammans med företagen diskutera behoven och vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Träcentrums uppgift är sedan att lotsa företagen in mot flera olika utvecklingsmöjligheter, såväl konceptmässigt som att vara behjälplig med att söka olika former av finansiering för utveckling. Exempel på resultat kan vara att lotsa enskilda företag att få kontakt med myndigheter som kan stödja utvecklingsarbetet ekonomiskt. Eller att lotsa företagen så att behoven kan lösas av t.ex. högskolor/universitet, forskningsinstitut, export-rådgivare och andra experter. Alla aktiviteter bygger på de enskilda företagens behov.

Projektet vänder sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och har medfinansiering från EU till och med 2017.

Vill du veta mer om projektet och vilka möjligheter som finns: Kontakta Christer Andersson på 0380-55 43 19, christer@tracentrum.se

Woodtheheartofsmaland _smaland -posEU_centrerad _RGB

 

Läs rapporten för etapp 1

 

Avslutade projekt

Lövaptering

Med finansiering från Skogsstyrelsen genomför Träcentrum ett projekt för utbildning inom lövaptering. Projektet har pågått från hösten 2010 och avslutas 31 december 2013.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Johan Palm på tel 0380-55 43 15 eller på johan@tracentrum.se

 

Kompetensutveckling för trärelaterad industri i Jönköpings län

Regionförbundet i Jönköpings län beslutade i våras att satsa på kompetensutveckling för företag i länet. Träcentrum är en av de organi

sationer som är involverade i denna satsning. Sedan april har arbetet pågått med att först kompetenskartlägga företagen för att nu i höst påbörja utbildningsinsatser. Ett 20-tal trärelaterade företag har sedan i juni utbildat sina anställda i allt från hur man kör truck till ritningsläsning, arbetsledning, ytbehandling, säljteknik och datorkunskap.

Projektet pågår fram till mars 2014.

 Projektbild

 

En teknisk framtidsbransch

Med medfinansiering från Regionförbundet i Jönköpings län arbetar Träcentrum med aktiviteter för barn och ungdomar i grundskolan. Projektet har pågått från 2009 och avslutas 31 mars 2013. För mer information om projektet går det bra att kontakta Ulrika Wikander på tel 0380-55 43 13 eller på ulrika@tracentrum.se

Rf _logo

 

Processledningsprojektet

Projektet avslutades november 2012. Läs slutrapporten här

 

 

 

 

Nyheter