Sample -start -repotage -image

Pågående projekt

Våra pågående projekt

Alla företag behöver ständig utveckling och nya impulser för att kunna överleva på en allt tuffare marknad. Oftast saknas dock resurser i form av tid och pengar. Vår ledstjärna när det gäller utvecklingsarbete är att skapa konkreta handfasta projekt som har en stark förankring i ett efterfrågat behov. Vi har idag ett oerhört brett kontaktnät och kan koppla samman och förmedla resurser med unik kompetens där Vi tillsammans i projektgrupperna skaparett bestående resultat. Vårt arbete är och skall fortsättningsvis vara väldigt handfast och jordnära.

Projekt som vi arbetar med just nu:

 

Kompetens för alla

Europeiska Socialfonden beviljade 2018 drygt 8 miljoner kr till Träcentrum för projektet "Kompetens för alla". Projektet är riktat mot 36 småländska företag som fått en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar.

I projektets analysfas har våra coacher träffat de 36 företagen och kartlagt deras kompetensbehov. När vi nu går in i genomförandefasen som pågår ända fram till december 2020, kan vi konstatera att det finns önskemål om cirka 120 olika utbildningar.

Företagen har gjort en prioritering över vilka utbildningar som behöver starta direkt och vilka som kan vänta till senare delen i projektet. Upphandling av utbildningar kommer ske fortlöpande i projektet, liksom varje utbildning kommer att utvärderas och dokumenteras.

Projektledare:

Kristina Thibom

Telefon: 0380 – 55 43 16

Mail: kristina@tracentrum.se


Indigo Norra Småland

Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många  frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case.

Digitalisering ger allt från effektivisering i produktion till uppkopplade produkter och nya affärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration. Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar

och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni?

Vill ni ha konkret och tydlig hjälp att definiera era specifika behov och de smartaste insatserna i just ert företag? Och vill ni göra något nu?

VÄLKOMMEN TILL INDIGO!

Läs mer om projektet här


BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland, och har tre fokusområden:

Affärsmodellsinnovering där man utveckla ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (leds av Jönköping University).

Metadesign där man inventerar, analyserar och presenterar nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas, fd Glafo, glasforskningsinstitutet).

Samarbetspartners i projektet är RISE, fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Kontakt:

David Andersson, Träcentrum, projektledare för BOOST: david@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 80
Ulrika Wikander, Träcentrum, kommunikationsansvarig för BOOST: ulrika@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 14
Bodil Svensson, Träcentrum, ekonomiansvarig för BOOST: bodil@tracentrum.se, telefon: 0380 – 55 43 13

 

Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb 2.0

Träcentrum har beviljats medel från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla sitt framgångsrika arbete med inriktning integration och rekrytering. Projektet, som genomförs mellan 1 juni 2018 och 30 november 2020, är en fortsättning på det pilotprojekt som genomfördes 2017.

Tillväxtverket har fått I uppdrag är att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, och har valt ut ett antal projekt som ska drivas på olika platser i Sverige.

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb 2.0" syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

  • Mentorskap/coaching av företag
  • Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna
  • Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Effekterna på sikt väntas bli att företagen får bättre förutsättningar att integrera nyanlända personer i sina verksamheter, vilket ger en långsiktig samhällsnytta med fler personer i arbete och färre som har försörjningsstöd från samhället. Företagens långsiktiga behov av kompetent personal tillgodoses genom riktad utbildning av personer som förhoppningsvis får en snabbare väg att anpassa sig till det svenska samhället.

SmeLand

SmeLand är ett nytt samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, med inriktning på stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland. Projektet handlar om att hitta en tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till industrinära företag i regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor.

Det händer att företag inte har en tydlig bild hur de kan få rätt stöd från olika aktörer i regionerna, det vill projektet råda bot på. Själva målet med Rent konkret betyder det att projektet ska skapa en ”best practise” och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram.

Projektets tillvägagångssätt innebär att vi inventerar och analyserar ”alla” befintliga modeller och metoder samt samverkanspartnernas egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Så projektets huvudaktivitet kommer bestå av att testa olika metoder och moment via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen kommer det finslipas på ”best practise”.

Under tiden kompetensutvecklar vi både våra samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher.

Efter 18 månader har vi en validerad modell som har då testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för Industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modellen.

Så om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.

Kontaktperson för projektet

Joakim Brobäck, vd Träcentrum 0380 - 554310, joakim@tracentrum.se

Daniel Olsson, Projektledare, IUC Kalmar 0730-89 90 40, daniel.olsson@iuc-kalmar.se