Avslutade projekt

BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och var en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten var på 18 miljoner kronor, varav hälften kom från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST var att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet var kopplat till Smart Housing Småland.

Tre fokusområden

Projektet BOOST var fokuserat på tre områden.

Affärsmodellsinnovering där man utvecklat ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (Jönköping University).

Metadesign där man inventerat, analyserat och presenterat nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper där man tagit fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (RISE).

Samarbetspartners i projektet

RISE Research Institutes of Sweden (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Projektet avslutades i januari 2020.

Indigo

Fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet erbjöds via Tillväxtverkets digitaliseringssatsning coachning för att öka användandet av digital teknik. Projekten syfte var att stärka företagens konkurrenskraft genom att bidra till att svensk industri digitaliseras i snabbare takt. Satsningen var en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Projektet Indigo var en samordnad satsning av IUC Sverige AB där Träcentrum som ett Industriellt Utvecklings Center (IUC) tillsammans med 7 andra IUC-bolag genomförde parallella projekt med fokus på digitalisering i olika delar av Sverige. Förutom IUC-bolagen samverkade Träcentrum i projektet med flera regionala aktörer och såväl träföretag som tillverkande industrier från flera branscher deltog i projektet.

Indigo finansierades av Tillväxtverket och pågick 2017 – 2019.

 

Coachningsprojektet

En av delarna i Träregion Småland är coachningsinsatser mot små företag. Träcentrum som ansvarar för genomförandet av denna del startade upp arbetet under sommaren 2012. Etapp 1 avslutades december 2014 och etapp 2 påbörjades januari 2015.

Träcentrum skall tillsammans med företagen diskutera behoven och vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Träcentrums uppgift är sedan att lotsa företagen in mot flera olika utvecklingsmöjligheter, såväl konceptmässigt som att vara behjälplig med att söka olika former av finansiering för utveckling. Exempel på resultat kan vara att lotsa enskilda företag att få kontakt med myndigheter som kan stödja utvecklingsarbetet ekonomiskt. Eller att lotsa företagen så att behoven kan lösas av t.ex. högskolor/universitet, forskningsinstitut, export-rådgivare och andra experter. Alla aktiviteter bygger på de enskilda företagens behov.

Projektet vänder sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och har medfinansiering från EU till och med 2017.

Vill du veta mer om projektet och vilka möjligheter som finns: Kontakta Christer Andersson på 0380-55 43 19, christer@tracentrum.se

Woodtheheartofsmaland _smaland -posEU_centrerad _RGB

 

Läs rapporten för etapp 1

 

ProWOOD Arena

Det övergripande målet är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk trärelaterad industri genom närmare samverkan och ökat kunskapsutbyte mellan akademi och trärelaterad industri. Målet med den sökta förstudien är att undersöka och identifiera former och samarbetspartner för utveckling av ProWOOD arena. Förstudien kommer att genomföras i nära samarbete mellan Träcentrum, Tekniska Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och näringsliv. Det regionala näringslivet har en betydande roll i projektet eftersom behov och förutsättningar för arenan kartläggs med hjälp av näringslivet. Projektet är indelat i fem arbetspaket med aktiviteter som syftar till att identifiera relevanta parter i ett genomförandeprojekt, kartlägga behov och förutsättningar för en samverkansarena genom intervjuer och workshops med näringsliv, lärosäten och studenter. En workshop kommer att ske i slutet av förstudien med potentiella samarbetspartner. Resultatet av förstudien ska komma trärelaterad industri, lärosäten och studenter till nytta både på kort och lång sikt genom formandet och genomförandet av ProWOOD arena, t.ex. genom att öka intresset för att arbeta inom träindustrin bland studenter. Resultatet i förstudien kommer att ligga till grund för utvecklingen av ProWOOD arenan i genomförandeprojektet.

Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb (avslutat december 2017)

Träcentrum har beviljats medel från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla sitt framgångsrika arbete med inriktning integration och rekrytering

Tillväxtverket har fått I uppdrag är att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, och har valt ut ett antal projekt som ska drivas på olika platser i Sverige.

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

 • Mentorskap/coaching av företag
 • Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna
 • Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Effekterna på sikt väntas bli att företagen får bättre förutsättningar att integrera nyanlända personer i sina verksamheter, vilket ger en långsiktig samhällsnytta med fler personer i arbete och färre som har försörjningsstöd från samhället. Företagens långsiktiga behov av kompetent personal tillgodoses genom riktad utbildning av personer som förhoppningsvis får en snabbare väg att anpassa sig till det svenska samhället.

 

Lövaptering

Med finansiering från Skogsstyrelsen genomför Träcentrum ett projekt för utbildning inom lövaptering. Projektet har pågått från hösten 2010 och avslutas 31 december 2013.

Kompetensutveckling för trärelaterad industri i Jönköpings län

Regionförbundet i Jönköpings län beslutade i våras att satsa på kompetensutveckling för företag i länet. Träcentrum är en av de organi

sationer som är involverade i denna satsning. Sedan april har arbetet pågått med att först kompetenskartlägga företagen för att nu i höst påbörja utbildningsinsatser. Ett 20-tal trärelaterade företag har sedan i juni utbildat sina anställda i allt från hur man kör truck till ritningsläsning, arbetsledning, ytbehandling, säljteknik och datorkunskap.

Projektet pågår fram till mars 2014.

 Projektbild

En teknisk framtidsbransch

Med medfinansiering från Regionförbundet i Jönköpings län arbetar Träcentrum med aktiviteter för barn och ungdomar i grundskolan. Projektet har pågått från 2009 och avslutas 31 mars 2013. För mer information om projektet går det bra att kontakta Ulrika Wikander på tel 0380-55 43 13 eller på ulrika@tracentrum.se

Rf _logo

 

Processledningsprojektet

Projektet avslutades november 2012. Läs slutrapporten här

  

 

 

 Projekt som avslutats 2012 eller tidigare

 • Affärsutveckling
 • Affärsdrivande nätverk
 • Benchmarking
 • Business Link
 • Generationsväxling
 • Trä - en tillväxtsektor
 • Lövträ - nytt material, ny marknad
 • Lövträ Västra Götaland
 • Möjligheter med lövträ - Lövträhuset
 • Natural quality - english version
 • Naturkvalitet svensk    
 • Metodutveckling för kunskapsöverföring¨
 • Projekt Teknikcollege
 • Teknikutvecklingsservice 
 • Projekt Våga, Växa, Vinna Information om projekt "Våga, Växa, Vinna"
 • Våga, Växa, Vinna - projektets resultat (pdf)
 • Processledningsprojektet avslutat 2012